Home / Tài liệu

Tài liệu

Tài liệu Nhập môn chứng khoán cho người mới bắt đầu Pdf

Tài liệu Nhập môn chứng khoán cho người mới bắt đầu Mục Lục: Bài 1…………………………………………………………………………………………………. 3 Bài 2. Giới thiệu về Cổ phiếu………………………………………………………………. 9 Bài 3. Giới thiệu trái phiếu…………………………………………………………………. 17 Bài 4. Các công cụ phái sinh…………………………………………………………….. 27 Bài 5. Phát hành CK lần đầu ra công chúng (IPO)………………………………. …

Read More »